Hướng dẫn sử dụng Internet Download Manager

Hộp thoại thông tin IDM

Hộp thoại About hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết về phiên bản của IDM. Tại đây bạn có thể gửi email đến dịch vụ hỗ trợ IDM, trang chủ IDM, bắt đầu quá trình đăng ký hoặc kiểm tra, cập nhập một phiên bản mới hơn.


Logo Tonec Inc